นายธวัช ใสสม

รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่


2019-03-24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 380

Chaingmai E-Commerce Model มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านการจำหน่ายสินค้าโอทอป ทางระบบออนไลน์ (E-Commerce) ได้รับการคัดเลือก จากผู้ประกอบการโอทอป ทั่วเชียงใหม่ ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มุ่งสู่สากล

วิสัยทัศน์

" เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564 "

กรมการพัฒนาชุมชนได้มุ่งขับเคลื่อน ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ทำให้มีความง่าย ท้าทาย และเป็นไปได้ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย นโยบายของรัฐบาล สถานการณ์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรทุกคน ใช้เป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติงาน โดยสามารถกำหนดรูปแบบ นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม และกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้ปี ๒๕๖๐ ขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชน (Agenda) เพื่อมุ่งมั่นว่ากรมการพัฒนาชุมชน พร้อมขับเคลื่อน สัมมา ชีพชุมชนเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวไปสู่ “เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน อย่างมีความสุข”

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
  2. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
  3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

เป้าหมาย

  1. ชุมชนเข้มเข็ง
  2. ประชาชนพึ่งตนเองได้
  3. ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตดี มีความสุข

ตลาดประชารัฐ คืออะไร?

โครงการ ตลาดประชารัฐ เป็นการ บูรณาการ ระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อพัฒนา ตลาดใหม่ และขยายพื้นที่ตลาด ที่มีอยู่เดิม ให้แก่ผู้ประกอบการ แต่ละกลุ่มประเภทสินค้า ในแต่ละระดับ ทั้งเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ หาบเร่ แผงลอย รวมทั้ง ผู้ประกอบการ ที่เดือดร้อน จากการไม่มีสถานที่ ค้าขาย

โครงการ ตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยบูรณาการ ตลาดประชารัฐทั้ง ๙ ประเภท ภายใต้โครงการ “ตลาดประชารัฐ” และให้ดำเนินการ พร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560

ข่าวสาร และกิจกรรม

โครงการกองทุน การออมแห่งชาติ เปิดรับสมาชิก

โครงการกองทุน การออมแห่งชาติ เปิดรับสมาชิก

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะหลักประกันในอนาคตให้กับประชาชนที่มีอาชีพอิสระอย่างยั่งยืน นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึง การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในปี พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ และมีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ 2554 โดยเป็นกองทุนที่รัฐบาลจัดสรรมา เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิก ได้แก่ ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ขับรถรับจ้าง แม่บ้าน ค้าขาย นักเรียน นักศึกษา คนไทยที่มีอายุ 15-60 ปี ไม่เป็นข้าราชการ หรือ มีประกันสังคมกองทุนการออมแห่งชาติ รวมทั้งเพื่อสร้างหลักประกันให้กับชีวิตในยามที่ไม่มีรายได้ประจำ ตลอดจน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และตามแผนการปฏิรูปประเทศ

พช.เชียงใหม่ร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น...

พช.เชียงใหม่ร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น...

นพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลโครงการด้านเศรษฐกิจ โดยนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ แก่สำนักงบประมาณ ตามโครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล มิติพื้นที่แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

“วันสตรี” ที่ป่าไผ่ชื่นมื่น! จัดเต็ม!

“วันสตรี” ที่ป่าไผ่ชื่นมื่น! จัดเต็ม!

เทศบาลตำบลป่าไผ่หนุนจัดงานวันสตรีอย่างเต็มที่ เป้าหมายให้เกิดความเข้มแข็งในกลุ่มสตรีร่วมสร้างชุมชนสร้างชาติ จัดการแข่งขันประกวดริ้วขบวนพร้อมการแสดงความสามรถบนเวทีประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชื่นชมสตรีที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่น ฯลฯ ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าไผ่ เมื่อคํ่า วันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันสตรีสากลของตำบลป่าไผ่ ซึ่งเทศบาลตำบลป่าไผ่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดงานวันสำคัญที่เกิดขึ้น โดยมีนางพรรณา คุณัญญาสกุล ประธานกองทุนบทบาทสตรีของตำบลป่าไผ่ตลอดจนสตรีแม่บ้าน ให้การต้อนรับพร้อมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและ ดร.ประกิจ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรีฯ


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0