พช.เชียงใหม่ ร่วมการประชุม ระดมความคิดเห็น การติดตาม ประเมินผล นโยบายรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ


2019-03-21 16:31

จำนวนครั้งที่อ่าน : 84

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายธวัช ใสสม รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัด เชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุม ระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับการติดตาม ประเมินผลโครงการ ด้านเศรษฐกิจ

โดยนำเสนอ สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตลาดประชารัฐ แก่สำนักงบประมาณ ตามโครงการ ติดตามประเมินผล นโยบายรัฐบาล มิติพื้นที่ แผนงานบูรณาการ ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ และแผนงานบูรณาการ ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พร้อมนี้ ได้นำ นางสาวนฤมล บุญไทย ผู้อำนวยการ ส่วนมิติพื้นที่ 1 กองประเมินผล 2 สำนักงยประมาณ พร้อมคณะ เยี่ยมชมผลการดำเนินงาน ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ณ. หน้าศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่ และ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ศูนย์แสดงจำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0