โครงการกองทุน การออมแห่งชาติ เปิดรับสมาชิก


2019-03-21 16:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 230

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสมาชิก เข้าร่วมโครงการ กองทุนการออม แห่งชาติ (กอช.) ตามนโยบาย ของรัฐบาล ที่จะหลักประกันในอนาคต ให้กับประชาชน ที่มีอาชีพอิสระ อย่างยั่งยืน

นายธวัช ใสสม รักษาราชการแทน พัฒนาการ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึง การขับเคลื่อน โครงการส่งเสริมวินัย การออมกับกองทุน การออมแห่งชาติ (กอช.) ในปี พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็น หน่วยงานของรัฐ และมีฐานะ เป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติกองทุน การออมแห่งชาติ พ.ศ 2554 โดยเป็นกองทุน ที่รัฐบาลจัดสรรมา เพื่อเป็นการส่งเสริม การออมให้กับสมาชิก ได้แก่ ผู้ประกอบการ อาชีพอิสระ ขับรถรับจ้าง แม่บ้าน ค้าขาย นักเรียน นักศึกษา คนไทยที่มีอายุ 15-60 ปี ไม่เป็นข้าราชการ หรือ มีประกันสังคม กองทุนการออม แห่งชาติ รวมทั้งเพื่อสร้าง หลักประกัน ให้กับชีวิต ในยามที่ ไม่มีรายได้ประจำ ตลอดจน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคม และตามแผนการ ปฏิรูปประเทศ

สำหรับผู้ที่สมัคร เข้ากองทุน การออมแห่งชาติ (กอช.) จะมีการจ่ายเงินสะสม เข้ากองทุน ไม่ต่ำกว่า เดือนละ 50 บาท และไม่เกินเดือนละ 13,200 บาทต่อปี ทางรัฐจะจ่ายสมทบ ให้ตามสัดส่วนดังนี้ ผู้ที่มีอายุ 15 - 30 ปี รัฐจ่ายให้ 50% ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 600 บาทต่อปี ผู้ที่มีอายุ 30 - 50 ปี รัฐจ่ายให้ 80% ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 960 บาทต่อปี และผู้ที่มีอายุ มากกว่า 50 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี รัฐจะสมทบจ่ายให้ 100% ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี โดยทาง กอช. มีเป้าหมาย ในการรับสมัครสมาชิก ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 21,970 คน หรือเดือนละ ไม่ต่ำกว่า 1,000 คน

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวน ประชาชนทั่วไป ที่ประกอบอาชีพอิสระ เข้าสมัครเป็นสมาชิก กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยสามารถสมัครสมาชิก และส่งเงินสะสมได้ที่ ธนาคารออมสิน, ธกส., ธอส., ธนาคารกรุงไทย, สำนักงานคลังจังหวัด, สถาบันการเงินชุมชน ที่เข้าร่วม, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, พร้อมเพย์ และตู้บุญเติม หากผู้สนใจ สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 02-049-9000


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0