เฮอร์เบิ้ล โซปสครับ

Herbal Soap Scrub


2019-09-05 14:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 73

เฮอร์เบิ้ล โซปสครับ ขจดัเซลผวิเก่า ฟ้ืนฟูผวิใหม่ ช่วยใหผ้วิกระจ่างใส ลดความหมองคล้า และจุดด่างดา สัมผสัไดแ้ต่แรกใช้ ผลงานวิจัย และพัฒนาจากเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรองคุณภาพ โดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

เฮอร์เบิ้ล โซปสครับ

ราคาปกติ

ประหยัดทันทีศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0