นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


2019-03-24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 323

นครแห่งความมั่งคั่ง City of Life and Prosperity

เมืองที่ให้ความสุข และชีวิตที่มีคุณค่า แก่ผู้อยู่อาศัย และผู้มาเยือน

ในฐานะเมืองที่น่าอยู่ และน่าท่องเที่ยว ในระดับโลก

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2564

  1. ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน และท้องถิ่น
  2. ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล
  3. การเสริมสร้างสังคม ให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  4. การส่งเสริม และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม
  5. การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุข ของประชาชน
  6. การพัฒนา ระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าวสาร และกิจกรรม


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0