นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน


2019-03-22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 737

กรมฯ จะดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อบำรุงสุข ให้แก่ประชาชน ทุกชุมชนหมู่บ้าน นอกจากนี้ เรามีบุคลากรของกรม ที่ทำงานใกล้ชิด กับชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้าน ทั่วประเทศ และทุกคนพร้อมยืนเคียงข้าง และก้าวเดินไปกับประชาชน ทุกพื้นที่ เพื่อสร้างความสุข ให้เกิดขึ้นในครอบครัว/ชุมชน ได้อย่างยั่งยืน เพราะความสุขของประชาชน คือเป้าหมายสำคัญ ของกรมการพัฒนาชุมชน.

คณะกรรมการที่สำคัญ

 • คณะกรรมการ ดำเนินการปฏิรูปกฎหมาย ในระยะเร่งด่วน ปี 2561
 • คณะอนุกรรมการ พิจารณาปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย ที่สร้างภาระแก่ประชาชนเ กินความจำเป็น ปี 2561
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ เสริมสร้างธรรมาภิบาล ในภาครัฐ ปี 2554 -2555
 • คณะอนุกรรมการธิการ ศึกษาระบบการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาล และตรวจสอบการทุจริต ในรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี2553-2554
 • คณะอนุกรรมการ ปรับปรุงกิจการ การประปานครหลวง ปี 2551
 • คณะอนุกรรมการ สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ในคณะกรรมการ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน สำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2552
 • คณะกรรมการ ดำเนินการตามวาระแห่งชาติ ว่าด้วยการรณรงค์ และแก้ไขปัญหา การซื้อสิทธิ์ขายเสียง ปี 2550 ระดับดีเด่น (โล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายกรัฐมนตรี) พ.ศ. 2557
 • คณะอนุกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาศึกษา โครงการพัฒนาอาชีพ และรายได้ในชุมชน วุฒิสภา ปี 2552
 • คณะอนุกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน การประปานครหลวง ปี 2552
 • คณะกรรมการ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนแห่งชาติ ปี 2552
 • คณะอนุกรรมาธิการ กำกับการพัฒนากฎหมาย ของส่วนราชการ ในคณะกรรมการ นโยบายแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนา กฎหมาย (รองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม เป็นประธาน) ปี 2548
 • คณะอนุกรรมาธิการ วิสามัญวางแผน และรายงานผลการศึกษา มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหา พื้นที่การเกษตร และชุมชนที่ประสบภัยธรรมชาติ วุฒิสภา ปี 2552 – 2554
 • คณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาศึกษาปัญหาเกษตร ทฤษฎีใหม่ และปัจจัยการผลิต ด้วยการเกษตรวุฒิสภา ปี 2552 – 2553
 • คณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาระบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และตรวจสอบการทุจริต ในรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิสภา ปี 2552 – 2554
 • ที่ปรึกษา และคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษามาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหา พื้นที่การเกษตร และชุมชนที่ประสบภัยธรรมชาติ วุฒิสภา ปี 2552 – 2554
 • คณะกรรมการ จริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน สำนักงาน ก.พ. ปี 2543

คณะกรรมการในองค์กร/รัฐวิสาหกิจ

 • กรรมการ การประปานครหลวง (กปน.) ปี 2559 – ปัจจุบัน
 • กรรมการ การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) ปี 2560 – ปัจจุบัน*
 • กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด.) ปี 2559 – ปัจจุบัน
 • กรรมการ สถาบันวิจัย และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ปี 2560 – ปัจจุบัน*

สถานที่ปฏิบัติงาน

กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

นิสิต จันทร์สมวงศ์ (Facebook)

ก้าวย่างกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562

 • ก้าวย่างพื้นฐาน

เน้นการขับเคลื่อน "หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อพัฒนา ให้ชุมชนมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการสร้างความ "มั่นคง" ผ่านกิจกรรมจิตอาสา ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งประเทศ "ทำความดีด้วยหัวใจ" การมีแผนชุมชน ที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ การบริหารจัดการขยะ โดยร่วมมือ กับหน่วยงานหลัก ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขยะ อย่างจริงจัง การจัดทำบัญชีครัวเรือน เน้นไปที่ การสร้างความเข้าใจ ให้ประชาชน รู้จักการกำหนดเป้าหมาย ในครัวเรือน

ขณะที่ การสร้างความ "มั่งคั่ง" จะส่งเสริมการสร้าง สัมมาชีพชุมชน โดนพิจารณา จากข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ พัฒนาอาชีพ ให้แก่คนกลุ่มนี้ เพื่อให้เกิดรายได้ การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ และการส่งเสริมการออม

ขณะที่การสร้างความ "ยั่งยืน" จะมุ่งเน้น การแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน ตามเป้าหมายของ UN การส่งเสริมหมู่บ้าน ปลอดยาเสพติด และการสนับสนุน กองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคง ในชีวิตให้กับคนในชุมชน โดยตัวชี้วัดที่ แสดงผลสำเร็จในก้าวย่างพื้นฐานนี้ คือความสุขมวลรวมของประชาชน ที่เกิดขึ้น (GVH)

 • ก้าวย่างการพัฒนา

มุ่งเน้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มี "คุณภาพ มาตรฐาน ก้าวสู่ความเป็นสากล" โดย "คุณภาพ" คือ ถ้าเป็นอาหาร ผลิตภัณฑ์ ต้องสะอาด ปลอดภัย No Foam ถ้าเป็นประเภทผ้า ผลิตภัณฑ์ ต้องมีดีไซน์ ทันสมัย Mix & Math มีบรรจุภัณฑ์ ที่ทันสมัย ถ้าเป็นของที่ระลึก ต้องเล็ก ดี มีคุณภาพ ดู Inter เป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งสนับสนุน ให้มีโรงเรียน OTOP Academy สอนพื้นฐานการพัฒนา "มาตรฐาน" คือ ส่งเสริม ความเป็นอัตลักษณ์ และมีมาตรฐานด้านต่างๆ

 • ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

การดำเนินงาน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพิ่งเกิดขึ้น เป็นปีแรก นับว่าภาพรวม ความสำเร็จ อยู่ในระดับ ที่ค่อนข้างน่าพอใจ เพราะเป็นการ สร้างรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรม แม้ว่าในบางชุมชน ยังมีปัญหาติดขัดอยู่บ้าง แต่กรมฯ ก็เร่งดำเนินการ เพื่อให้ทุกชุมชนหมู่บ้าน สามารถขับเคลื่อนโครงการนี้ ได้อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน

ข่าวสาร และกิจกรรม

ไอศครีมแปรรูปผลไม้ ครูเทวินทร์

ไอศครีมแปรรูปผลไม้ ครูเทวินทร์

ต้องห้ามพลาด ถ้ามาแอ่ว เชียงราย เจ้า อร่อยจริงๆ ไอศครีมแปรูป ผลไม้ ย้อนยุค ครูเทวินทร์ เชียงราย 9 รสชาด สุดยอด ผลิตภัณฑ์ OTOP เชียงราย มีความคิด สร้างสรรค์ เป็นผลิตภัณฑ์ Quadrant D เพิ่งกำลังพัฒนา แต่สร้างสรรค เหลือเกิน ทั้งรสชาด แพ็คเก็จ รูปลักษณ์สวยงาม รสชาดอร่อยน่าลิ้มลอง ไปเชียงราย ต้องห้ามพลาด นะครับ อยากทาน ตามไปดูนะที่.. 1.ร้านยิ่งถาวร ไนท์บาร์ซ่า 2.ร้านข้าวแกง สุโขทัย ถนนสายกลาง 3.ร้านก๋วยเตี๋ยว คุณยาย ปากทางราชโยธา ซอย2 4.ร้านน้ำเงี้ยว ลุงอ๊อต ตลาดสด เด่นห้า 5.ร้านอาหาร มุมไม้ สันโค้งหลวง 6.ร้าน OTOP ศาลากลาง จังหวัดเชียงราย 7.ร้านแหนม นันทวัน ปากทางแม่ยาว สาขา1 8.ร้านของฝาก แหนมนันทวัน ปั้มคอสโม่ ปากทาง สนามบิน 9.ร้านเจ้ เหง็ก ตรงข้าม ธนาคารออมสิน ข้างโรงเรียน ดำรง 10.หน้าตลาดสด เทศบางหนึ่ง (เจ้าของขายเอง) 11.ถนนคนเดิน เชียงราย วันเสาร์ ข้างเซเว่น ติดกับวงดนตรี ย้อนยุค ซุ้มไม้ทรงไทย

งานดีๆ ที่ภูเก็ต

งานดีๆ ที่ภูเก็ต

กลับมาเยี่ยม เพื่อนชาวภูเก็ต อีกครั้งครับ มาติดตาม การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ OTOP ส้มแขก หรือส้มควาย ที่บ้านหัวควน กมลา กลุ่มแม่บ้าน บ้านหัวควน พัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ก้าวหน้า ขอชื่นชมครับ ตามด้วยการ มอบนโยบาย ให้น้องๆ พัฒนาชุมชน ที่ศาลากลางจังหวัด จบด้วยการ เปิดงาน OTOP ภูมิภาค ที่สะพานหิน เพื่อนๆ โทรมาบอกว่า คนแน่น ขายสินค้า ได้ดีมากๆ ขอบพระคุณ ชาวภูเก็ตที่มาอุดหนุน กันอย่างคับคั่ง ขอบพระคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ที่สนับสนุน ให้มาจัดทุกปี ขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรี นครภูเก็ต ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ครับ ขอบคุณพี่น้องนักข่าว ที่ได้ให้ความกรุณา เช่นที่ผ่านมาในอดีต คิดถึงทุกท่านครับ...


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0