นริศ บุญสถิตย์

ผู้อำนวยการโรงเรียน OTOP academy จังหวัดเชียงใหม่


2019-03-21 18:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 511

เพื่ออนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่น และเสริมสร้าง ประสบการณ์ ในการคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา ทรัพยากร ของชุมชน ให้มีคุณค่า สร้างงาน สร้างรายได้ แก่ชุมชน

โรงเรียน OTOP academy จ.เชียงใหม่

มุ่งส่งเสริม การสืบสาน ภูมิปัญญา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาล้านนา และส่งเสริม การท่องเที่ยว วิถีชีวิตล้านนา เพื่อยกระดับฝีมือ ผู้ประกอบการ OTOP สร้างสรรค์ ภูมิปัญญาไทย สู่สากล


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0