OTOP เชียงใหม่ ม๋วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง 2019 ครั้งที่ 1

งานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2562 รวม 5 วัน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB)


2019-04-01 21:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 263

วันที่ 1 เม.ย.62 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน OTOP เชียงใหม่ ม๋วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง 2019 ครั้งที่ 1 ณ เวทีกลาง ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

นายธวัช ใสสม รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

กล่าวว่า "การจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง เครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นการจัดงานที่ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของเครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ที่สามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน"

ภายในมีกิจกรรม ประกอบด้วย

  1. การจัดแสดง และจำหน่ายสินค้า OTOP ของดี จากเมืองเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย OTOP ต่างจังหวัด (ทุกภาค) จำนวนกว่า 200 บูธ
  2. การสรงน้ำ พระพุทธสิหิงค์จำลอง และ พระประจำวันเกิด
  3. การจัดกาดมั่วครัวเมือง และอาหารล้านนาเลิศรส 4.การแสดงดนตรี ศิลปะนาฏศิลป์ และวัฒนธรรมล้านนา

ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0