เอกอัคราชทูต ณ กรุงมอสโค เยี่ยมชม ศูนย์แสดงจำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (9 ตุลาคม 2566) เวลา 16.00 น.


2022-10-10 10:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 74

นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์

เอกอัคราชทูต ณ กรุงมอสโค พร้อมคณะ เยี่ยมชมสินค้า OTOP ณ ศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ นำไปเป็นของฝาก ของที่ระลึก ณ กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย โดยหลังจากเยี่ยมชมและคัดเลือกผลิตภัณฑ์แล้ว ได้ลงนามในสมุดเยี่ยมพร้อมกล่าวชื่นชม ผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงทำให้รู้สึก

ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมของชาติ

วันนี้ (9 ตุลาคม 2566) เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ เอกอัคราชทูต ณ กรุงมอสโค พร้อมคณะให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อคัดเลือกนำไปเป็นของฝากของที่ระลึก เมื่อเดินทางกลับไปปฏิบัติหน้าที่ ณ กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย โดยมี นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นางลัดดา พรหมเมือง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางณัฐยาน์ โปธิมา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางประนอม พานิชเจริญ พัฒนาการอำเภอสันกำแพง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์แสดงจำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OTOP ในการเยี่ยมชมครั้งนี้

จากการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในศูนย์ฯ พบว่ามีผลิตภัณฑ์

หลายตัวได้รับความสนใจจาก

นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ เอกอัคราชทูต ณ กรุงมอสโค และคณะ

เพื่อนำไปเป็นของฝากของที่ระลึก อาทิเช่น หมอนอิง ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล กระเป๋า ของใช้ของตกแต่งที่ระลึก เป็นต้น

(ปักหมุด) ในโอกาสนี้ ได้ลงนามในสมุดเยี่ยม เพื่อเป็นที่ระลึก โดยกล่าวว่า “ รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นและเอาใจใส่ ที่น่าประทับใจ ผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงทำให้รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมของชาติ”

จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ OTOP ยังเป็น Soft power ที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการเกิดจากศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี อันดีงาม และภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่า อีกด้วย

ศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์รวมสินค้า OTOP ของดีจาก 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้นำมาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ต้องการเลือกชม ช้อป สินค้าจากภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ มีความ

โดดเด่น สวยงามสะท้อนถึงศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของล้านนาเชียงใหม่ ที่มีมาแต่โบราณกาล แล้วนำมาผสมผสานเข้ากับความทันสมัยของยุคปัจจุบัน เพื่อตอบโจทย์ ความต้องการของคนทั้งรุ่นเก่า รุ่นใหม่ ที่หลากหลายในสังคมยุคปัจจุบัน ได้อย่างลงตัว

โดยศูนย์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0